สร้างรายงาน
สายด่วน
 • ประเทศอินโดนีเซีย: 0800-150-3020
 • ประเทศไทย: 1800-010-316
 • ประเทศโอมาน: 800-745-65


 • อีเมล:
 • lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg


 • ข้อความและ:
 • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
 • ประเทศไทย : +66 65986 1887
 • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445


 • WhatsApp:
 • +62 813-8870-3300

 • ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนดีล้อยท์

  สิ่งที่ต้องรายงาน

  ถ้าท่านพบเห็นความประพฤติอันไม่เหมาะสม เช่น:

  1.    การทุจริต

  • การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างจงใจ อันนำไปถึงความเสียหาย
  • การร่วมมือกับผู้จำหน่ายสินค้าภายนอกเพื่อฉ้อโกงนายจ้างโดยการออกใบแจ้งหนี้เท็จ หรือใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเกินความเป็นจริง
  • การเพิ่มราคาจากใบเสนอราคาของผู้จำหน่าย
  • การก่อตั้งบริษัทเพื่อหลองลวงว่าเป็นเสมือนผู้จำหน่าย และมีผู้บริหารปลอมหรือไม่มีตัวตนจริง

  2.    การคอร์รัปชั่น

  • การที่พนักงานใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อให้ตัวเองมีความร่ำรวยขึ้น
  • การที่พนักงานได้รับผลประโยชน์ (เช่น เงิน ของขวัญ หรือ ความสะดวกสบาย) ที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • การที่พนักงานใช้เงินทุนส่วนกลาง ทรัพย์สิน บริการ และข้อมูลขององค์กรไปในกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ
  • การที่พนักงานรับผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ (จากบุคคลใดก็ตาม) ที่นอกเหนือจากผลตอบแทนจากการปฏิบัติตามหน้าที่

  3.    การติดสินบน

  • การได้รับผลประโยชน์ (เช่น เงิน) โดยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในหน้าที่
  • การเสนอเงินหรือของขวัญให้แก่บุคคลที่กำลังจะมาเป็นลูกค้าเพื่อแลกกับการดำเนินธุรกิจ
  • การจ่ายเงินเพื่อชักชวนให้บุคคลละเลยต่อความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ

  4.    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

  • เมื่อพนักงานหรือคู่สมรสมีผลประโยชน์ในบริษัทอื่น
  • เมื่อพนักงานมีตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทร่วมค้าหรือบริษัทย่อยของ MedcoEnergi
  • เมื่อพนักงานทราบว่ามีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ MedcoEnergi แต่มิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • เมื่อพนักงานได้รับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวอยู่ในนโยบายเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรอง) จากบุคคลอื่น
  • เมื่อพนักงานได้ปล่อยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรั่วไหล เช่น ข้อมูลงบประมาณทางการเงิน ใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย เป็นต้น แก่ผู้ที่มิได้รับอนุญาต

  5.    การประพฤติมิชอบ

  • ในกรณีที่พนักงานกระทำการใดๆที่ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งมีแรงจูงใจโดยเจตนาและมีจุดประสงต์ต่อต่อผลของการกระทำของบุคคลอื่น
  • ในกรณีที่พนักงานมีการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ แต่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาเช่น มาสาย, เมาเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่หรือมีเรื่องชกต่อย

  6.    การทุจริตทางด้านงบการเงิน

  • เมื่อพนักงานได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในส่วนหนึ่งส่วนใดของงบการเงินต่อสาธารณะโดยเจตนา
  • เมื่อพนักงานได้จัดทำงบการเงินโดยแจ้งข้อมูลอันนำไปสู่การฉ้อโกงและหลอกลวงผู้ลงทุนและบุคคลอื่น
  • เมื่อพนักงานได้มองหาช่องทางเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงการปิดบังข้อมูลทางด้านหนี้สินหรือการสูญหายของสินทรัพย์อื่น ๆ
  • เมื่อพนักงานจงใจบันทึกรายได้และรายการขายลงในงบการเงินโดยที่รายการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
  • เมื่อพนักงานจงใจบันทึกรายการทรัพย์สินหรือรายได้มากเกินกว่าความเป็นจริง
  • เมื่อพนักงานจงใจบันทึกรายการหนี้สินและค่าใช้จ่ายน้อยเกินกว่าความเป็นจริง

  7.    การละเมิดนโยบายของบริษัท

  • เมื่อพนักงานประพฤติผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
  • เมื่อพนักงานปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากนโยบาย, กฎเกณฑ์, ขั้นตอน หรือคำสั่งของบริษัท

  8.    พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆ

  • การล่วงละเมิด
  • การปลอมแปลง
  • การเลือกปฏิบัติ
  • การละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

  ประเภทของข้อมูลที่ท่านต้องแจ้งเมื่อมีการรายงานสิ่งที่ต้องสงสัยมีดังนี้:

  • ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ใครคือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใครคือพยาน
  • วัน, เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
  • รายละเอียดของหลักฐานต่าง ๆ
  • จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
  • ความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   
  เกี่ยวกับเรา

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการนี้โปรดติดต่อ:

  อ่านต่อ

  Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

  Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

  Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

  About Deloitte Indonesia
  In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.
  © PT Deloitte Konsultan Indonesia