สร้างรายงาน
สายด่วน
 • ประเทศอินโดนีเซีย: 0800-150-3020
 • ประเทศไทย: 1800-010-316
 • ประเทศโอมาน: 800-745-65


 • อีเมล:
 • lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg


 • ข้อความและ:
 • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
 • ประเทศไทย : +66 65986 1887
 • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445


 • WhatsApp:
 • +62 813-8870-3300

 • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เที่ยงธรรม ปลอดภัย และซื่อตรง

  เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่า MedcoEnergi จะคงความเป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย เที่ยงธรรม และซื่อตรง

  การลักทรัพย์, ความไม่ซื่อสัตย์, การล่วงละเมิด, พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและอันตรายในที่ทำงาน สามารถมีผลต่อองค์กรในทางลบ การแจ้งความประพฤติอันไม่เหมาะสมนั้น ท่านสามารถช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพนักงานของเรามีความปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมการทำงาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดต้นทุนขององค์กร โดยการกำจัดการทุจริตและความไม่ซื่อสัตย์.

  หากท่านพบเห็น หรือสงสัยว่ามีความประพฤติมิชอบ เช่น:

  การทุจริต
  การคอร์รัปชั่น
  การติดสินบน
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
  การประพฤติมิชอบ
  การทุจริตทางด้านงบการเงิน
  การละเมิดนโยบายของบริษัท
  พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆ

  อย่าละเลย ร้องเรียนเพื่อช่วยให้บริษัท MedcoEnergi เป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย เที่ยงธรรมและซื่อตรง.

   
  เกี่ยวกับเรา

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการนี้โปรดติดต่อ:

  อ่านต่อ

  Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

  Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

  Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

  About Deloitte Indonesia
  In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.
  © PT Deloitte Konsultan Indonesia