สร้างรายงาน
สายด่วน
 • ประเทศอินโดนีเซีย: 0800-150-3020
 • ประเทศไทย: 1800-010-316
 • ประเทศโอมาน: 800-745-65


 • อีเมล:
 • lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg


 • ข้อความและ:
 • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
 • ประเทศไทย : +66 65986 1887
 • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445


 • WhatsApp:
 • +62 813-8870-3300

 • ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนดีล้อยท์

  คำตอบของคำถามของท่าน

  คำถาม : ทำไมฉันต้องแจ้งเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสม?

  คำตอบ : เพื่อช่วยให้ MedcoEnergi เป็นองค์กรที่มีความเที่ยงธรรม ปลอดภัย และซื่อตรง ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลในทางลบต่อสถานที่ทำงานและชื่อเสียงขององค์กร การแจ้งความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนั้น ท่านสามารถช่วยองค์กรประหยัดต้นทุนในการตรวจหาการทุจริต และยังช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพนักงานได้รับการคุ้มครอง และมีความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

  คำถาม : ฉันสามารถร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของฉันได้หรือไม่?

  คำตอบ : ทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหรือเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนก็ได้

  ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จะให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหากเป็นความต้องการของท่าน โดยระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับภายในระบบ แต่หากท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล ทางเราจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน MedcoEnergi เท่านั้น อย่างไรก็ตามระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

  ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนอาจขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลต่อ MedcoEnergi เพื่อให้เขาสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริตหรือไม่

  คำถาม : ฉันควรจะรายงานความประพฤติที่ไม่เหมาะสมประเภทไหน?

  คำตอบ : เหตุการณ์ต่างๆที่ท่านสงสัยว่าจะนำไปสู่การทุจริต, การคอร์รัปชั่น, การละเมิดนโยบายของบริษัท, การมีผลประโยชน์ทับซ้อน, การทุจริตทางด้านงบการเงิน, การติดสินบน, การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณภายใน MedcoEnergi

  คำถาม : ฉันต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างแก่ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

  คำตอบ : ท่านควรแจ้งข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น

  • ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ชื่อของพยาน
  • วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
  • รายละเอียดของหลักฐาน
  • เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
  • ความถี่ของเหตุการณ์

  คำถาม : จะทำอย่างไรถ้าฉันสงสัยว่ามีความประพฤติอันไม่เหมาะสมแต่ยังไม่แน่ใจ?

  คำตอบ : เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการแจ้งข้อมูลจากคนที่มีความซื่อสัตย์ที่ยังไม่มีความแน่ใจในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เราไม่คาดหวังให้ท่านทราบทุกรายละเอียด ท่านเพียงรายงานสิ่งที่ท่านทราบเท่านั้นก็มีความเพียงพอแล้ว

  คำถาม : ฉันจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หลังจากที่ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้ว?

  คำตอบ : หลังจากที่ท่านรายงานความประพฤติอันไม่เหมาะสม ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รายงานไว้ ท่านสามารถโทรแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง โดยแจ้งรหัสอ้างอิงที่ได้รับในครั้งแรก

  คำถาม : ใช้ระยะเวลานานเท่าใดกว่า MedcoEnergi จะได้รับรายงานของความประพฤติอันไม่เหมาะสมหลังจากการโทรศัพท์ร้องเรียน?

  คำตอบ : ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ตัวแทนของ MedcoEnergi ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนภายในหนึ่งวันทำการหลังจากการที่ท่านโทรศัพท์ร้องเรียน แต่หากการรายงานนั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิต ทางเราจะทำการแจ้ง MedcoEnergi ทันที

  คำถาม : ฉันจะได้รับรางวัลจากการรายงานความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่?

  คำตอบ : ทางเราไม่มีรางวัลจากการรายงานความประพฤติที่ไม่เหมาะสมให้แก่ผู้รายงาน การรายงานการกระทำผิดใด ๆ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อ MedcoEnergi และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  คำถาม : ฉันจะสามารถติอต่อระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนได้กี่ครั้ง?

  คำตอบ : ท่านสามารถติดต่อระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนได้บ่อยครั้งตามที่ท่านต้องการหากท่านต้องการรายงานความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

  คำถาม : หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายจะรับทราบสิ่งที่ฉันแจ้งแก่ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนหรือไม่?

  คำตอบ : ข้อมูลที่ท่านรายงานแก่ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะถูกส่งต่อให้แก่ตัวแทนของ MedcoEnergi ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ทางตัวแทนของบริษัทอาจทำการแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย หากมีความจำเป็น

  คำถาม : จะมีกระบวนการสอบสวนหลังจากที่มีการรายงานเกิดขึ้นหรือไม่?

  คำตอบ : การสอบสวนจะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ข้อมูลที่ได้รับ, รายละเอียด, เอกสารหลักฐานและนโยบายของ MedcoEnergi ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทในการดำเนินการต่อไปหลังจากที่ได้รับรายงานไปแล้ว

  คำถาม : ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

  คำตอบ : ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการแก่ท่านและ MedcoEnergi เท่านั้น โดย ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมาแก่ MedcoEnergi เพื่อที่บริษัทจะได้ทำการดำเนินการตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบต่อไป

   
  เกี่ยวกับเรา

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการนี้โปรดติดต่อ:

  อ่านต่อ

  Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

  Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

  Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

  About Deloitte Indonesia
  In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.
  © PT Deloitte Konsultan Indonesia