สร้างรายงาน
สายด่วน
 • ประเทศอินโดนีเซีย: 0800-150-3020
 • ประเทศไทย: 1800-010-316
 • ประเทศโอมาน: 800-745-65


 • อีเมล:
 • lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg


 • ข้อความและ:
 • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
 • ประเทศไทย : +66 65986 1887
 • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445


 • WhatsApp:
 • +62 813-8870-3300

 •   ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนดีล้อยท์

  เกี่ยวกับเรา

  ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเป็นบริการสายด่วนที่ดำเนินงานอย่างอิสระโดยดีลอยท์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ท่านร้องเรียนความประพฤติที่ไม่เหมาะสมโดยไม่เปิดเผยตัวตน

  ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน รวมถึง:

  • สายด่วน, เว็ปไซต์, อีเมล, ข้อความและ WhatsApp สำหรับพนักงานในการรายงานเหตุการณ์ที่น่
  • การอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนในการป้องกันความประพฤติอันไม่เหมาะสม
  • การเพิ่มความตระหนักให้องค์กรได้ทราบถึงบริการสายด่วนที่ติดตั้งไว้
  • นักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับองค์กร
  • นักวิเคราะห์ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบทุจริตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
  • การรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรอย่างทันท่
  • การให้คำแนะนำถึงแนวทางในการดำเนินการแก้ไข
   
  เกี่ยวกับเรา

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการนี้โปรดติดต่อ:

  อ่านต่อ

  Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

  Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

  Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

  About Deloitte Indonesia
  In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.
  © PT Deloitte Konsultan Indonesia